JBJD Editorial Board

Editor: Dr Sanjay Dhawan

Associate Editors: Dr CP Pal, Dr Ashok Shyam

 

 

Assistant Editors

Dr. Gyaneshwar Tonk
Dr. Saurabh Agarwal
Dr. Lateef Jeelani
Dr. Deepak Kumar
Dr. Harish Kumar

Advisory Board – Uttar Pradesh

Dr. KK Pruthi
Dr. SC Goel
Dr. Vineet Sharma
Dr. Mazhar Abbas
Dr. Sanjai Rastogi
Dr. Ajit Saigal
Dr. Kapil Kulshreshtha
Dr. Rajeev Agarwal
Dr. AS Dube
Dr. DC Srivastava
Dr. Ajai Singh
Dr. Jamal Ashraf

Advisory Board – National

Dr. Anil K. Jain,
Dr. Amite Pankaj
Dr. CS Yadav
Dr. MS Dhillon
Dr. Pankaj Jindal
Dr. IK Dhami,
Dr. Mangal Parihar
Dr. Parag Sancheti
Dr. Ramesh Sen
Dr. Vivek Trikha
Dr. Lalit Maini
Dr. Alok C Agarwal
Dr. B Shivashankar

Editorial Board

Dr. SK Saraf
Dr. Ashok Vij
Dr Atul Srivastava
Dr. Amit Rastogi
Dr. Ashish Kumar
Dr. Kaushal Agarwal
Dr. Anup Agrawal
Dr. Arunim Swaroop
Dr. Amit Jaiswal
Dr. Sajid Hussain

UPOA Executive Committee

President– Dr S.K Saraf (Varanasi)

Secretary – Dr Ashish K. Srivastava (Lucknow)

President Elect– Dr Amit K. Rastogi (Varanasi)

Past President – Dr  Ashok Vij (Agra)

Past Secretary– Dr Atul Srivastava (Agra)

Vice President – Dr Harish Makkar (Lucknow), Dr Anup Agrawal (Lucknow)

Treasurer– Dr Kaushal Agarwal (Varanasi)

Joint Secretary – Dr. Anupam Srivastava (Varanasi), Dr Vineet Kumar (Lucknow), Dr Anil Kumar Srivastava (Gorakhpur)

Editor– Dr Sanjay Dhawan (Agra)

 Executive Committee Members
Dr Nikunj Kr Agarwal (Allahabad); Dr C.P Pal (Agra); Dr Uttam Garg (Lucknow); Dr Lokesh Maratha (Meerut); Dr Achal Swami (Ghaziabad); Dr Gyaneshwar Tonk (Meerut); Dr S. M. Dwivedi (Faizabad)
State Representative to IOA: Dr S. K Saraf (Varanasi); Dr Ashish K. Srivastava (Lucknow)

Quiz Master: Dr Saurabh Agarwal (Jhansi)