JBJD Editorial Board

Editor: Dr Najmul Huda

Imm Past Editor: Dr Sanjay Dhawan

Associate Editors: Dr CP Pal, Dr Ashok Shyam

 

 

Assistant Editors

Dr. Gyaneshwar Tonk
Dr. Saurabh Agarwal
Dr. Lateef Jeelani
Dr. Deepak Kumar
Dr. Harish Kumar

Advisory Board – Uttar Pradesh

Dr. KK Pruthi
Dr. SC Goel
Dr. Vineet Sharma
Dr. Mazhar Abbas
Dr. Sanjai Rastogi
Dr. Ajit Saigal
Dr. Kapil Kulshreshtha
Dr. Rajeev Agarwal
Dr. AS Dube
Dr. DC Srivastava
Dr. Ajai Singh
Dr. Jamal Ashraf

Advisory Board – National

Dr. Anil K. Jain,
Dr. Amite Pankaj
Dr. CS Yadav
Dr. MS Dhillon
Dr. Pankaj Jindal
Dr. IK Dhami,
Dr. Mangal Parihar
Dr. Parag Sancheti
Dr. Ramesh Sen
Dr. Vivek Trikha
Dr. Lalit Maini
Dr. Alok C Agarwal
Dr. B Shivashankar

Editorial Board

Dr. SK Saraf
Dr. Ashok Vij
Dr Atul Srivastava
Dr. Amit Rastogi
Dr. Ashish Kumar
Dr. Kaushal Agarwal
Dr. Anup Agrawal
Dr. Arunim Swaroop
Dr. Amit Jaiswal
Dr. Sajid Hussain

UPOA Executive Committee

Jamal Ashraf                           Anup Agrawal                                    Apoorva Agrawal

President                                 Hon. Secretary                                     President Elect

Lucknow                                  Lucknow                                              Ghaziabad

 

 

Atul Srivastava                       Rajeev Anand                                     Ravi Kant

Imm. Past President               Vice President                                    Vice President

Agra                                        Ghaziabad                                         Mathura

 

 

Piyush Mishra                        Najmul Huda                                      Latif Jilani

Treasurer                                Editor                                                  Quiz Master

Allahabad                               Moradabad                                        Aligarh

 

 

Vinit Yadav                             Mohammad Faizan                            Vineet Kumar

Joint Secretary                        Joint Secretary                                    Joint Secretary

Varanasi                                  Aligarh                                                Lucknow

 

 

Alok Sharma                           Gyaneshwar Tonk                              Santosh Singh

Executive Member                 Executive Member                             Executive Member

Ghaziabad                              Meerut                                                Lucknow

 

 

Ambuj Srivastava                   Harendra Chaturvedi                         Sanjeev Vohra

Executive Member                 Executive Member                             Executive Member

Gorakhpur                              Lucknow                                              Agra

 

 

Amrit Goyal                            Ashwani Sadana                                 Vinod Pagrani

Executive Member                 Executive Member                            Executive Member

Agra                                        Agra                                                    Bareilly